Pogodba o najemu vozila

POGODBA O NAJEMU VOZILA

1. Splošni pogoji najema:
Avtodom lahko najame oseba starejša od 18 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem najmanj 3 leta, ki mora biti veljavno najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemnik imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj. Za potovanja izven članic Evropske unije mora najemnik imeti dovoljenje za vožnjo tujega vozila. Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi.

Vozila ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi.
Najemnik se zaveže, da bo ravnal z vozilom kot dober gospodar.
Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika.
V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali (razen po predhodnem dogovoru).
V vozilu ni dovoljeno kaditi.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.

Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in zapisnika začetnega stanja vozila, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s podpisom zapisnika zaključnega stanja vozila obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine po temeljitem pregledu vozila. Varščina se najemniku brez obresti vrne v roku 30 dni po zaključku najema, oziroma v odvisnosti od sprostitve sredstev na banki najemnika. Izdaja in podpis zapisnika zaključnega stanja vozila, ne zadrži kasnejše ugotovitve skrite škode in/ali stroškov nastalih z prekrški, zato se najemnik strinja z obračunom stroškov, tudi v roku 14 dni, po podpisu zapisnika zaključnega stanja vozila.

V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse.
Ob prevzemu mora biti plačan celoten predvideni najem ter položena celotna varščina.

V ceno je vračunan DDV, obvezno in polno kasko zavarovanje z 1% odbitne franšize (*), avto asistenca, osnovna oprema.

Čiščenje avtodoma se zaračuna (fiksni strošek) v višini 25 EUR.

2. Obračun stroškov v primeru nespoštovanja pravil:

 • Zamujena ura vračila avtodoma - 20 eur.

 • Kajenje v avtodomu - 50 eur.

 • Praznjenje polne WC posode - 50 eur.

 • V primeru, da rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva po

  dnevnem ceniku Petrola za manjkajoč del goriva, plus 15 EUR za fiksne stroške.

 • V primeru, da se ob vrnitvi ugotovi, da je potrebno kakršnokoli globinsko čiščenje v

  avtodomu, pa najemnik poravna znesek globinskega čiščenja v višini 100 EUR.

3. Prevzem vozila
Prevzem vozila je med 14.00 in 20.00 uro oz. po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in

podpišeta zapisnik o začetnem stanju vozila.

Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj gospodinjskega plina. Ima polno posodo za pitno vodo, prazno WC posodo in posodo odpadne vode.

Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma. Po podpisu zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila.

4. Vračilo vozila
Vračilo vozila je med 9.00 in 11.00 uro oz. po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in

podpišeta zapisnik o končnem stanju vozila.

Vsaka stranka dobi en izvod ob zaključku najema in je podlaga za ugotavljanje morebitne škode ob/po vračilu avtodoma.

Najemnik vrne avtodom:

 • osnovno očiščen

 • s prazno posodo odpadne vode,

 • s prazno WC posodo,

 • s polno posodo goriva,

 • z dovolj vseh tekočin v motorju.

  Pri ugotovitvi škode, se naredi ocenitev obsega škode, fotografira in naredi zapisnik.

  V primeru soglasja med strankama, zapisnik ob zaključku najema podpišeta obe stranki, vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen. V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na pristojnem sodišču v Kranju.

5. Zavarovanje vozila in odgovornost najemnika
Avtodom je obvezno in polno kasko zavarovan pri zavarovalnici (1% odbitne franšize) in ima

sklenjeno avtomobilsko asistenco v Sloveniji in v tujini pri zavarovalnici.

V primeru nezgode, ki se krije iz naše police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa, razen v primeru naročila in plačila storitve »Polno kritje brez obveznosti«, ki se zaračuna po veljavnem ceniku, pred začetkom najema. V tem primeru tudi ni zahtevan depozit za čas najema.

V kolikor se v primeru nezgode ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila in izostanka dohodka v breme najemojemalca.

Najemnik odgovarja neomejeno:
• za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil.

Zanje najemnik odgovarja materialno in kazensko tudi po zaključku najema, ne glede na to kdaj prispe obvestilo o nastalem prekršku oz. prekrških in kazni oz. kaznih zanj.

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom zakleniti. Ključe in dokumente vozila varno hrani pri sebi.

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemnikom.

V primeru okvare avtodoma najemnik nemudoma obvesti najemodajalca na njegov mobilni telefon (tel:+386 40 474 035), da skupaj odločita o nadaljnjih aktivnostih (asistenca, popravilo, servis, plačilo...). Če okvara ni nastala po krivdi najemnika in jo je najemnik po dogovoru z najemodajalcem odpravil na ustreznem servisu, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na podjetje-lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik ima pravico do vseh ugodnosti in plačila stroškov, ki jih nudi avtomobilska asistenca, sklenjena pri zavarovalnici.

V kolikor se pri predhodnem najemu vozilo okvari ali poškoduje do take mere, da do aktualnega najema vozila ni mogoče pripraviti za najem, se najemodajalec prav tako ne obvezuje rezerviranega vozila nadomestiti z nadomestnim. Vsak tak primer se individualno rešuje skladno z možnostmi najemodajalca (vračilo plačanega avansa, izvedba najema v drugem terminu).

V primeru prometne nesreče mora najemnik:

 • izpolniti obrazec »Evropsko poročilo o nesreči«,

 • napisati izjavo o nealkoholiziranosti,

 • v tujini pa tudi prijaviti nezgodo policiji.

  V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe je najemnik dolžan dogodek prijaviti policiji in pridobiti njen zapisnik.

  6. Varščina
  Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino, ki se uporabi za plačilo:

 • odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila,

 • izgube bonusa pri zavarovanju,

 • manjkajočo ali poškodovano opremo,

 • razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«, pravil, zakonov in drugih

  predpisov.

Če varščina iz različnih razlogov ni položena, se v primeru nesreče plača ob vrnitvi avtodoma. Za poškodovano vozilo in opremo pa se upošteva cenik originalnih rezervnih delov in storitev pooblaščenih servisov.

7. Rezervacija in plačilo
Plačilo celotnega zneska najema avtodoma skladno z izdanim predračunom poravna najemnik

najkasneje 15 dni pred odhodom-začetkom najema v visoki sezoni oz. po dogovoru.

V nizki v srednji sezoni mora najemnik poravnat znesek v celoti najmanj 10 dni pred začetkom najema.

V primeru, da najemnik ne spoštuje teh plačilnih rokov, se šteje rezervacija najema avtodoma za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži akontacijo rezervacije brez odškodnine in je ni dolžan povrniti.

Rezervacija-avans znaša 30% oziroma 100 eur (kar je več) zneska najema in se poravna ob prejemu predračuna.

V primeru pisne odpovedi rezervacije oziroma najema avtodoma s strani najemnika avtodoma ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

Povračilo izgube zaradi odpovedi najema avtodoma je sestavljeno iz administrativnih stroškov odpovedi v višini 30 € in zneska, ki je odvisen od števila dni, ki še manjkajo od prejetja pisne odpovedi do začetka najema avtodoma.

Če je najem odpovedan s strani najemnika:

 • več kot 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 100% celotne vrednosti najema,

 • od 21 do 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 80% celotne vrednosti najema,

 • od 20 do 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 60% celotne vrednosti najema,

 • manj kot 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 0% celotne vrednosti najema.

  V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času navedenem v Potrdilu o rezervaciji, se smatra to kot odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec si pridržuje pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema avtodoma.

  Če najemnik na lastno željo prekine najem predčasno kot je navedeno v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi ne bo v nobenem primeru povrnil razliko zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile (smrt ali bolezen, zaradi katere je potrebno bolnišnično zdravljenje), se odškodnina zaračuna v višini 10% predvidene vrednosti.

Najemodajalec zaračuna administrativne stroške odpovedi najema avtodoma tudi v primeru, če najemnik sam najde zamenjavo.

8. Prepovedana raba avtodoma
Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za

zakonsko nedovoljene dejavnosti.
Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za:

 • udeležbo avtodoma na avtomobilskih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo.

 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi.

 • za prevoz orožja, mamil in podobno.

 • za nadaljnje sklepanje najemov.

 • za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.

  Najemnik izjavlja da je izrecno seznanjen o spremembah zakona o gostiteljski dejavnosti na Hrvaškem , kateri velja od 01.05.2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču, se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodavcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.

Prenesi pogodbo v PDF datoteki: Prenesi PDF

Z klikom na Sprejmem se zavezujete, da so vsi vaši vpisani podatki pravilni ter se strinjate z Pogodbo o najemu vozila.